جواب مرحله 84 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 84 جدولانه یک

جواب مرحله 84 جدولانه یک

آزاده -> حر
اثری از اصغر الهی -> دیگر سیاوشی نمانده
اسب ترکی -> ات
اسمی غیر از اسم اصلی -> لقب
الگو -> سرمشق
بالندگی -> نشو و نما
برگ برنده -> آس
بله بی ادبانه -> ها
به آرامی و دزدکی -> یواشکی
به جای آوردن -> ادا
پادشاه -> کیا
پایه و رکن -> ستون
پوستین -> وت
ترساندن -> تهدید
جامد -> دج
جد -> نیا
حافظه موقت کامپیوتر -> رم
حرف درد -> آخ
حرف ندا -> ای
خالی -> تهی
خداوند -> یزدان
خراب شده -> از کار افتادن
خون عرب -> دم
درست و حسابی -> جانانه
دمپختک -> کته
ذات و سرشت -> جنم
زلف -> گیسو
سمبل مورد پرستش -> توتم
شش عدد -> جین
شهر مذهبی -> قم
شکار -> نخجیر
گلی به رنگ بنفش -> جنم
گونه و نوع -> سنخ
لغزنده -> لیز
ماچ -> بوس
مار خطرناک -> کبرا
مربوط به خدای یگانه -> احدی
مرض قند -> دیابت
مقابل خبردار نظامی -> راحت باش
مقابل روز -> شب
ناقص عقل -> سخیف
نوازنده پیانو -> پیانیست
هماهنگ و سازگار -> منسجم
واحد سطح -> آر
وسیله برش نجار -> اره
وسیله کار نقاش -> کاردک
کشت زار هندوانه و خربزه -> جالیز
کشف ماری کوری -> رادیوم