جواب مرحله 26 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 26 جدولانه دو

جواب مرحله 26 جدولانه دو

اثر جیمز جویس -> تبعیدی ها
ارتباط تلفنی -> تماس
از نیروهای ارتش -> هوایی
باخته شطرنج -> مات
بیدار در شب -> شب پیما
بیماری عفونت ریوی -> ذات الریه
پایتخت اتریش -> وین
پوست درخت خرما -> لیف
جای توقف حجاج -> عرفات
حرف فاصله -> تا
خاضع و رها شده -> وارسته
رسول -> پیامبر
شمشیر جوهر دار -> پرندآور
نوعی حشره کش قدیمی -> ددت
کوچکترین جز حافظه کامپیوتر -> بیت