جواب مرحله 25 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 25 جدولانه دو

جواب مرحله 25 جدولانه دو

آبرودار -> با آبرو
از درندگان -> ببر
بیزار شدن از چیزی -> زده شدن
حرف انتخاب -> یا
خواب خوش -> رویا
رشد دادن -> رویانیدن
رود مرزی -> اروند
سالخورده -> مسن
ستمگر -> جبار
سنگ چاقو تیز کنی -> آپ سان
سیر و حرکت و سلوک -> ره روی
شهر استان اردبیل -> پارس آباد
عود -> ند
فرشته -> سروش
کنایه از اتومبیل کهنه -> آهن پاره