جواب مرحله 22 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 22 جدولانه دو

جواب مرحله 22 جدولانه دو

اثر استاندال -> سرخ و سیاه
از سبزی های خوردنی -> شوید
انس گرفتن -> ایناس
بانوی بزرگ زاده -> خاتون
به مسابقه نهایی راه یافته -> فینالیست
بی رحم -> سنگدل
پشت -> کول
تیم فوتبال اسپانیا -> والنسیا
حرف انتخاب -> یا
خانه شعرا -> بیت
صد متر -> آر
گوشه نشینی و تصوف -> درویشی
ممکن -> میسر
کنج و گوشه و بیغوله -> گرنج
کوچ کردن -> مهاجرت