جواب مرحله 20 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 20 جدولانه دو

جواب مرحله 20 جدولانه دو

اثر فهیمه رحیمی -> حرم دل
از افعال ربطی -> شدن
برخی در آستین پرورش می دهند -> مار
پایبند به اجرای اصول -> مقرراتی
چاه کن -> مقنی
حاکم -> فرماندار
دوات مرکب -> لیقه دان
قسمتی از گوش -> نرمه
نوعی سنگ سیاه قابل تورق -> میکا