جواب مرحله 19 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 19 جدولانه دو

جواب مرحله 19 جدولانه دو

اثر بزرگ علوی -> سالاری ها
از ابزار بنایی -> شاغول
از درندگان -> یوز
بسیار تشنه بودن -> له له شدن
چاه عرب -> رکیه
رعشه -> لرزه
شانه به سر -> هدهد
شهر سعدی و حافظ -> شیراز
فریفتن -> غره کردن
قمر -> ماه
کتاب ابن سینا در علم طب -> قانون
کلام درویش -> یاهو