جواب مرحله 18 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 18 جدولانه دو

جواب مرحله 18 جدولانه دو

اثر امین فقیری -> رقصندگان
اثر محمود دولت آبادی -> ققنوس
بیماری جلدی خارش زا -> اگزما
خاکستر -> رماد
ذات و سرشت -> جنم
ریاکار -> دورو
زشت و نامطبوع -> زننده
سقف فرو ریخته -> آوار
فسیل -> سنگواره
فلز چهره -> روی
ناموفق و ناسازگار -> ناموزون
نیک -> صاین