جواب مرحله 83 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 83 جدولانه یک

جواب مرحله 83 جدولانه یک

آبرو -> شرف
آش -> با
آهنربا -> مغناطیس
از خواهران برونته -> آن
اشاره به دور -> آن
الفبای موسیقی -> نت
امرود -> مل
برانگیختن -> شورانیدن
بزرگ روستا -> بک
بسیار ضعیف و لاغر -> مردنی
پیرمرد سرخ پوش کریسمس -> بابانوئل
تصدیق انگلیسی -> یس
تند است و اشتها آور -> خردل
تکه غذا -> لقمه
جریمه تاوان سخت -> نقره داغ
حرف تعجب و شگفتی -> وه
حرف همراهی -> با
رایحه -> بو
رسم عادت -> آیین
رود فراعنه -> نیل
ستاره سنج -> اسطرلا
سر -> راز
سه کیلو -> من
شخص -> کس
شهر جنوبی -> بندرعباس
صحرا -> بادیه
عدد روستا -> ده
فریاد افسوس -> وای
فیلم معروف دنی بویل -> میلیونر زاغه نشین
قورباغه -> وزغ
قوم و خویش -> کس و کار
گل سرخ -> رز
گوریل افسانه ای -> کینگ کونگ
لیست غذای رستوران -> منو
محروم شد از لطف رب -> بی ادب
مدرسه امیرکبیر -> دارالفنون
نگاه زل زده -> خیره
نمک می خورند و می شکنند -> نمکدان
نیم صدای گوسفند -> بع
نیمه دیوانه -> خل
همان دکمه است -> دگمه
ویتامین جدولی -> کا
کوچکتر -> که
کیمیای جدید -> شیمی
یار دیرین آفتابه -> لگن

powerbank