جواب مرحله 17 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 17 جدولانه دو

جواب مرحله 17 جدولانه دو

اثر الکساندر دوما -> اسکانیو
اثر امیر عشیری -> نفر چهارم
بار دوم -> ثانیا
بیننده و ناظر -> تماشاگر
پوشش دندان -> مینا
چین و چروک پوست -> یرا
حاشیه کتاب یا نامه -> هامش
ساز شبیه کمانچه -> گچک
شغل سفیر -> سفارت
مسطح و صاف -> هموار
میدان بوکس -> رینگ
نقاش و رسم کننده -> رسام