جواب مرحله 16 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 16 جدولانه دو

جواب مرحله 16 جدولانه دو

اثر عبدالحسین صنعتی زاده -> عالم ابدی
از زبان های ایرانی -> گیلکی
برچسب -> لیبل
بزرگتر -> ارشد
پاکیزه -> طیب
پرنده سعادت -> هما
تیم فوتبال اسپانیایی -> ویارئال
جهنم و اثر ابوتراب خسروی -> هاویه
دارای سبیل پرپشت -> سبیلو
رها کردن گلوله -> شلیک
زندان خودمانی -> هلفدونی
وام دهنده -> داین