جواب مرحله 15 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 15 جدولانه دو

جواب مرحله 15 جدولانه دو

اثر احمد محمود -> همسایه ها
اثر بزرگ علوی -> چمدان
اسرا -> دربندان
بیماری سگی -> هاری
تربت -> خاک
خرس چینی -> پاندا
محافظ -> گارد
مد روز -> باب
مژه های چشم -> اهداب
نو و جدید -> ینگی
همان سرکه است -> سرکا
کشور آفریقایی -> نامی بیا