جواب مرحله 14 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 14 جدولانه دو

جواب مرحله 14 جدولانه دو

آستانه خانه -> سردر
اثر ابراهیم گلستان -> شکار سایه
خشک -> یابس
خوراکی پر طرفدار -> شکلات
دارای لبه های شیب مانند -> لب گردان
شادباش گفتن -> تهنیت
شهر زنجان -> ابهر
طرف شدت عمل و ایجاد رعب و ترس -> تروریست
طریق -> راه
عضو گیاه -> برگ
فرش دم در -> پادری
مسابقه تیم های همشهری -> دربی