جواب مرحله 13 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 13 جدولانه دو

جواب مرحله 13 جدولانه دو

اثر مرتضی مشفق کاظمی -> گل پژمرده
اذکار و اوراد -> تسبیحات
بادها -> اریاح
جواب های -> هوی
سنگ انداز -> رامی
عالم فرشتگان -> ملکوت
عضو جاندار تک سلولی -> مژک
مامور حفظ نظم جامعه -> پلیس
مجلس روسیه -> دوما
مجموعه -> کلکسیون
نوع تفکر -> ذهنیت
واگیردار -> مسری