جواب مرحله 12 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 12 جدولانه دو

جواب مرحله 12 جدولانه دو

آگاه و هوشیار -> منتبه
اثر بزرگ دهخدا -> لغت نامه
اثر جمالزاده -> گنج شایان
اثر سروانتس -> دن کیشوت
اثر غلامحسین ساعدی -> دندیل
استخوان شکاندنی -> جناغ
بدون رطوبت -> خشک
توبه کار -> اواب
در حال آمدن -> ایان
رنگ و لون -> اوام
رهبر -> پیشوا
سازمان اطلاعات مرکز آمریکا -> سیا