جواب مرحله 10 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 10 جدولانه دو

جواب مرحله 10 جدولانه دو

از انواع شرکت ها -> تعاونی
از علوم جدید -> نانو
اسباب و کالا -> متاع
تو در تو -> لابلا
شراب سفید -> ورموت
صاحب روشنایی -> ذوالنور
متمایز و جدا از یکدیگر -> متباین
ناتوان -> درمانده
وام دار -> مدیون
کار برجسته و نمایان -> هنری