جواب مرحله 9 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 9 جدولانه دو

جواب مرحله 9 جدولانه دو

آجر لعاب دار -> کاشی
آرایش -> میکاپ
آش نذری روز دهم محرم -> عاشوروا
بیزاری جستن -> تبرا
جام شراب -> پیمانه
خارج -> بیرون
دید و نظر -> نگاه
قطعات کاسه گل -> کاسبرگ
ماده سمی توتون -> نیکوتین
نام نهاده شده -> موسوم