جواب مرحله 8 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 8 جدولانه دو

جواب مرحله 8 جدولانه دو

اشیا گرانبها -> نقشینه
اهل طبرستان -> طبری
چرخنده -> گردان
چوب عود -> داربوی
دفع کردن -> چال کردن
دور ، کنار -> طرفاطرف
شعر گفتن -> سرودن
شکافنده -> فالق
کسی که جار می زند -> جارکش
کلاه یشمی سرخ ترکان عثمانی -> فینه