جواب مرحله 7 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 7 جدولانه دو

جواب مرحله 7 جدولانه دو

ارزاق -> خواربار
بدی کردن -> شرارت
به غیر از آن -> ماسوا
پاکدامنی -> عفاف
چهار دندان نیش -> انیاب
رمانتیک -> شاعرانه
فوتبالیست اسپانیایی -> آلبا
کار برجسته و نمایان -> هنری