جواب مرحله 6 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 6 جدولانه دو

جواب مرحله 6 جدولانه دو

امور عظیم و کارهای سخت -> دواهی
تیم فوتبال ایتالیایی -> پارما
جعبه بزرگ فلزی -> صندوق
دیگ دهان گشاد -> تیان
صدف -> گوش ماهی
محکم و استوار -> رزین
مرد پر ریش -> ریشو
مقررات -> قوانین
مولد برق -> ژنراتور
کهن -> دیریاز