جواب مرحله 5 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 5 جدولانه دو

جواب مرحله 5 جدولانه دو

آبخوست -> جزیره
با تجربه در نبرد -> رزم آزما
دانای بی همتا -> مزدا
رسم و عادت -> آیین
زدودن گرد و غبار -> گردگیری
شریک غم -> همدرد
عادل -> دادگر
عمل به دنیا آوردن -> زایش
نوعی کوفته -> یزدادی
کنایه از مغرور و سرمست شدن به خاطر فزونی مال -> هار شدن