جواب مرحله 4 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 4 جدولانه دو

جواب مرحله 4 جدولانه دو

اثر علی اکبر سیرجانی -> خاکستر
از روی انصاف -> عادلانه
از عناصر فلزی -> منیزیم
بخشیدن -> دادن
سازگار و قانع -> بساز
شدنی می شود -> باداباد
عنوان پیشوای دینی یهودیان -> خاخام
گونه ای پرنده کاکل به سر -> کاکلی
مسکوت نقره قدیم -> درهم
نوعی برادر و خواهر -> ناتنی