جواب مرحله 3 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 3 جدولانه دو

جواب مرحله 3 جدولانه دو

آموزشگاه عالی هنر -> هنرکده
اثر سروانتس -> دن کیشوت
بسته شده -> مسدود
پرده عنکبوت -> تنته
راهزن -> رهگیر
گوسفند شش ماهه -> شیشک
مبارزه کردن -> جنگیدن
نوایی در موسیقی قدیم -> ارجنه
نیرو و توانایی -> ضربه شست
کج بیل باغبانی -> بنکن