جواب مرحله 2 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 2 جدولانه دو

جواب مرحله 2 جدولانه دو

جستجو و شور و مشورت -> کنکاش
خوشبو -> عنبربار
در مورد -> بابت
غذای ظهر -> ناهار
قصور -> کوتاهی
قطعه و خورده -> ریزه
معطر -> بویا
منزلت -> مرتبه
نوعی سبزی با خواص دارویی -> شاه تره
نوعی شطرنج باز حرفه ای -> غایب باز