جواب مرحله 1 جدولانه دو

22 فروردين 1397
 جواب مرحله 1 جدولانه دو

جواب مرحله 1 جدولانه دو

به تاخیر انداختن -> طول دادن
حرام و ناشایست -> ناروا
حیوان تنومند آفریقای -> کرگدن
دارای نزاکت -> باادب
دستکش چرمی میرشکاران -> بهله
عابر -> ره گذار
عبور -> گذار
فوتبالیست اسپانیایی -> فابرگاس
مغناطیس -> آهنربا
نوعی ساز بادی -> سرنا