جواب مرحله 993 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 993 جدولانه یک

جواب مرحله 993 جدولانه یک

اثر جمال میرصادقی -> مسافرهایشب
بنابراین -> پس
درک و ادراک -> حس
پرورش دادن -> تربی
پینه، پاره -> وصله
بزرگ و گنده -> گت
مرکز استان اردبیل -> اردبیل
از گل‌های معطر -> شببو
پند -> نصیحت
کتف -> خا
عضو صورت -> لپ
اثر خیام -> لوازمالامکنت
پایتخت مغولستان -> اولانباتور
بعد از این -> سپس
فراگرفتن -> اتخاذ
پسوند شباهت -> سا
خورشید -> هور
باد برین -> صبا
عموی حضرت ابراهیم -> ازر
شکیبایی -> صبر
شکل و ریخت -> فرم
بالای بیگانه -> اپ
ابریشم نامرغوب -> غز
وارسی شل و سفتی پیچ‌ها -> اچارکشی
حکومت ملوک الطوایفی -> فیودالیته
پست و حقیر -> خوار
پراکندن -> پخش
گناه -> بزه
پرهیز کردن -> حذر
روشن و آشکار شده -> مصرح
بخار دهان -> ها
پاره و تکه -> پارچه
تبار -> ایل
سرگشته -> متحیر
باد موافق -> شرطه
یازده -> اا
درنگ کننده -> بطی
فراگرفتن و آموختن -> اخذ
عقب -> پشت
خوار شدن -> ذل
باج‌گیر -> اخاذ
مفت و مجانی -> زب
لاشه حیوان -> لش
به حالت خواری و زبونی -> زارزار
پاک از گناه -> بری
از شهرهای استان فارس -> خرامه
جلو -> پیش
اطاق کار -> استودیو
ابزاری در هندسه -> خطکش
درخت بی بر و میوه -> پد
پایه اداری -> اشل
نقص در اعضای بدن -> فلج
آشپزخانه -> مطبخ
قطره -> چکه
دو شب پیش -> پریشب
بخشش -> وهب
نوعی چاپ -> افست
درجات -> مراتب
با چیزی ور رفتن -> انگلککردن
مغموم -> غمخوار
کتاب مقدس هندوان -> ودا
ترس -> خوف
خوار شدن -> مذلت
سختی و عذاب -> وبال
چارپای باربر -> ستور
همسر مرد -> زن
پیشوای زرتشتی -> مغ
ماده مترشحه غدد -> هورمون
دسته نظامی -> جوخه
نوعی کفش -> لکا
فتنه‌گر -> دوبههمزن
حرف نفی عرب -> لن
عضو پرنده -> بال
رنج و محنت -> لگ
آنکه نداند چکار باید بکند -> بلاتکلیف
کودن -> خنگ
علامت بیماری -> تب
وارسته و زاهد -> پاکباز
دلیری -> رشادت
فروغ و روشنایی -> پرتو
غیر مجاز -> ناروا
اثر رجب علی اعتمادی -> گلبانو
نحس -> نامبارک
حسد -> رشک
حرارت -> دما
پژواک صدا -> اکو
از محله‌های تهران -> دربند
واحد سنجش سطح -> ار
چکیدن آب -> رش
دودل -> مردد
تعجب خانمانه -> وا
منع کردن -> بازداشتن