جواب مرحله 983 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 983 جدولانه یک

جواب مرحله 983 جدولانه یک

اثر ناصرخسرو -> جامعالحکمتین
روحانی زرتشتی -> مغ
دارنده -> ذی
پیشینیان -> قدما
پنهان کننده -> ستار
فحش -> سب
منصوب کردن -> گماشتن
چهره -> منظر
از زنش حساب می‌برد -> زنذلیل
ریختن آب -> صب
از سازهای ضربی -> دف
عاشق و محب -> خاطرخواه
پنکه -> بادبزن
بی‌واسطه و سرراست -> مستقیما
لباس -> رخت
آذرنگ -> غم
سوخت کثیف -> زغالسنگ
از شهرهای استان البرز -> نظراباد
از ماه‌های فرنگی -> اوت
جانب و کناره -> طف
مساوی فرانسوی -> پر
فلسفه ارسطویی -> مشا
راز -> رمز
سرور و بزرگ -> اقا
صاعقه -> اذرخش
مقابل روحانی -> جسمانی
حالت بیهوشی -> اغما
بیننده -> بصیر
از حروف یونانی -> تتا
پیامبر کشتی‌بان -> نوح
شرمنده -> خجول
وت -> پوستین
پایه اداری -> اشل
پزشکی -> طب
راه باریک در زیر زمین -> نقب
فرمانروایی -> حکمرانی
معنایی غیر از معنای اصلی دارد -> اصطلاح
کشور آفریقایی -> مصر
تخته چوب یا جز آن -> لوح
کوبیدن در -> تق
از حروف انگلیسی -> ام
سمت و سو ها -> جهات
پیروزی -> ظفر
خشک مزاج -> یبس
از روی غیرت -> غیورانه
دستور -> حکم
همراه گل و پروانه -> شمع
ترتیب -> نظم
گیاه چهارپا -> شبدر
کوچک شده -> مصغر
وسیله نوشتن -> قلم
صورت و شکل -> نقش
اثر اصغر الهی -> قصهشیرینملا
لقب امام دهم شیعیان -> نقی
حیرت -> شگفت
باد اندک -> رش
مستمری -> مقرری
دسته و گروه -> فوج
شهر مذهبی -> ری
پاک‌نژادی -> نجابت
تباهی -> ورب
خرچال -> جرد
کنون -> فعلا
همراه با تب -> لرز
کنار -> پهلو
حرف ششم یونانی -> زتا
انجامیدن -> منجرشدن
حرف نهم یونانی -> یتا
اذیت کننده -> ازارنده
شعر هنگام جنگ -> رجز
شاخه تازه درخت -> جوانه
چروک پوست -> یرا
ژله مانند -> لزج
گرم و مرطوب -> شرجی
یار صندلی -> میز
پدر ترک -> اتا
تندرستی -> سلامت
جای خلوت و آرام -> دنج
جامه حمام -> لنگ
پشته بلند -> تل
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
شهوت‌ران -> هوسباز
سبزی ریشه‌ای -> تربچه
نوعی بازی فکری -> پازل
دکه -> کیوسک
کالبد -> پیکر
مردمان دارای ادب و فرهنگ -> ادبا
وسیله -> الت
افسوس -> دریغ
بهشت -> جنت
سمبل مورد پرستش -> توتم
واحدی در سطح -> ار
گمان، ظن -> زعم
سیخ کباب -> گردنا
روان -> روح
عزم‌ها و آهنگ‌ها -> نیات
نیست و نابود -> گموگور
مضطرب کردن -> برهمزدن
معبر رودخانه -> پل
عبادت کردن -> تعبد
سرباز مأمور شلیک توپ -> توپچی
بی‌حس -> لس
اثر رجب علی اعتمادی -> ساکنمحلهغم
قمر زمین -> ماه