جواب مرحله 982 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 982 جدولانه یک

جواب مرحله 982 جدولانه یک

سحر -> جادوجنبل
کتاب مقدس مسیحیان -> انجیل
بستن، دوختن -> رتق
سایبان کوچک دسته‌دار -> چتر
سالروز -> سالگرد
کرانه و مرز -> حد
آن چه مرسوم است -> متداول
خم بزرگ -> دن
ادعا کردن -> دعوی
خشنود کردن -> ارضا
زبان اختراعی دکتر زامنهوف -> اسپرانتو
یاری کردن -> مساعدت
مزد کار -> دسترنج
خمره بزرگ -> هب
امیدواری -> ارتجا
دانه‌ای خوشبو -> هل
دوسیه -> پرونده
خیالی -> فرضی
بند زنجیر -> قید
لقب دهخدا -> دخو
سرو کوهی -> ابهل
نوشته غیر منظوم -> نثر
نوعی حلوا -> لو
بستن -> تختهکردن
ضربه با پا -> لگد
هر فصل یسنا -> ها
حرف سیزدهم یونانی -> نو
اثر مولوی -> مثنویمعنوی
دو یار هم‌قد -> اا
مکتبی در مذهب بودایی -> ذن
خوشامد گفتن -> تعارف
لباس -> رخت
گوش و بینی بریده شده -> مثله
فرمان بردن -> اطاعت
جمع کردن -> اندوختن
اثر پذیرفتن -> تاثر
دیار -> موطن
خستگی -> تعب
درخت جوان نورسته -> نهال
همان آب است -> اونهال
از شهرهای استان خوزستان -> دشتازادگان
ادعا کننده -> مدعی
رو به پایین رفتن -> سرازیرشدن
ناشنوا -> کر
گیاه ضد رماتیسم -> کرفس
دشنام دادن -> شتمکرفس
دوندگی -> خت
کاهگل -> ویم
صدای ریزش آب -> شرشر
درشت -> زمخت
سمیع -> شنوا
کجاست خودمانی -> کو
پیشواز کننده -> پذیرا
سنگ عصاری -> غن
تابندگی -> درخشش
از گازها -> ازن
امتحان کردن -> ازمودن
گیاهی است خاردار -> یز
پیدا کردن -> یافتن
خطابه -> ذکر
از مرکبات -> بالنگ
شیمی حیات -> بیوشیمی
حرف نهم یونانی -> یوتا
پیشین -> اخیر
حشره کش قدیمی -> ددت
تندر -> رعد
خدای باستان -> را
آغوز -> شمه
میوه جالیزی -> خیار
نیشتر رگزن -> اگر
قالی -> فرش
پسوند شباهت -> سا
از هم پاشیده و متلاشی -> اشولاش
باد سرد -> زم
رجعت -> بازگشتن
آماده -> مستعد
باخبر کردن -> اگاهاندن
پلنگ -> نمر