جواب مرحله 981 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 981 جدولانه یک

جواب مرحله 981 جدولانه یک

ادعانامه دادستان -> کیفرخواست
آقای اسپانیولی -> دن
عدد هندسی -> پی
ستاره کمیاب -> سهیل
باطل کننده -> ناسخ
نت ششم -> لا
محل اقامت پیر مغان در اصطلاح عرفان -> خرابات
عجله -> شتاب
پیچک -> لبلاب
عضو رونده -> پا
تصدیق روسی -> دا
صدراعظم فتحعلی شاه قاجار -> اعتمادالدوله
وسیله روز مبادا -> یدک
از اقوام فارسی زبان -> تاجیک
دادگستری قاجاریه -> عدالتخانه
گیاه نیشکر -> نی
اسم -> نام
معجزه الهی -> ایت
نخ تابیده -> ریس
دفعه -> بار
اسم اشاره -> این
حرف فاصله رسان -> تا
سرما -> زم
دیباچه نشریه -> سرمقاله
پادشاه مقتدر سلجوقی -> البارسلان
گستاخ -> جاسر
امر به نگریستن -> نگر
ریشه -> بیخ
فندق هندی -> رته
قاره زرد -> اسیا
سپیدار -> پد
نمای جانبی -> نیمرخ
علت -> سبب
چراغ -> نبراس
دارای تکلیف -> مکلف
ترک خفیف استخوان -> مو
مصیبت -> بلا
بخشی از کمربند -> سگک
منفک -> جدا
عید ویتنامی‌ها -> تت
درخت مسواک -> اراک
نیمه تاریک زمین -> شب
از حروف انگلیسی -> ام
از پادشاهان سلجوقی -> ملکشاه
زندگی و دوام -> بقا
معتدل -> ملایم
زور -> جبر
شادی کردن -> ابتهاج
شیره چغندر قند -> ملاس
نکوهیدن -> ذم
نزاکت -> ادب
یکی صدا ندارد -> دست
محبوب -> دلبر
بیم -> خوف
خوار شدن -> ذلالت
موسم سرما -> شتا
سخن‌دانان -> ادبا
راهب بودایی -> شمند
عهدنامه -> کنوانسیون
دلخور شدن -> رنجیدن
ضمیر مؤدبانه -> شما
حرف شرط -> مگر
مغلوب شدن -> شکست
گناه و بزه -> اثم
اوراق بهادار شرکتی -> سهام
بی‌مهار -> ول
زمین ترکی -> یر
برابر -> متساوی
بهتان -> تهمت
پایه -> اس
از قهرمانان جنگ تروا -> اگاممنون
مدح -> ثنا
از پادشاهان سلجوقی -> احمدسنجر
رو به رو -> جلو
سه کیلوگرم -> من
سبزی آهن دار -> اسفناج
تهمت و دروغ بستن -> افترا
معروف -> اسمی
اوباش -> اراذل
همسر کوروش بزرگ -> کاساندان
دم و بازدم -> نفس
شبدر وحشی -> ذرق
اصلاح کردن جامه -> رفو
قند سفید -> پانیذ
خط‌کش مهندسی -> تی
سو و جانب -> زی
ذخیره کردن -> رزرو
مالک و صاحب -> ذا
سلسله‌ای که طغرل بیک تأسیس کرد -> سلجوقیان